راهنما

در این قسمت راهنماهای مختلف سامانه کنترل / تضمین کیفیت دانشگاه تهران بر اساس نقش هر فرد  قابل دسترسی است .

 

- راهنمای سامانه برای کارشناس واحد توسعه 

- راهنما برای مسئول واحد توسعه

- راهنما برای کارشناس واحد تضمین کیفیت